Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Gebruiksvoorwaarden-volledig

In deze gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder je gebruik kan maken van de dienst die Items to Safe op verschillende manieren aanbiedt. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de dienst. Door gebruik te maken van de dienst, op welke manier dan ook, aanvaard je gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 Definities

 1. In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
 2. Account: persoonlijk dossier dat exclusief door jou en de door jou uitgenodigde personen wordt gecreëerd en beheerd nadat je je hebt aangemeld voor de Dienst.
 3. Applicatie: De database, de app en andere schermen waarmee met de database kan worden gecommuniceerd.
 4. Content: al het materiaal dat een Gebruiker in de applicatie plaatst
 5. Data: alle Gegevens die worden verwerkt en gecreëerd door het gebruik van de Dienst.
 6. Dienst: de dienst die Items to Safe jou gratis dan wel betaald via haar applicatie verleent.
 7. dossier: het geheel van teksten en foto's en andere informatie dat door de Gebruiker wordt ingevoerd of geüpload met behulp van de app.
 8. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website of app een Account aanmaakt of onderhoudt.
 9. Informatie: al het materiaal, inclusief adviezen, dat Items to Safe op de Website plaatst en via de Dienst toegankelijk maakt, met uitzondering van Content.
 10. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 11. Items to Safe: de besloten vennootschap Items to Safe BV gevestigd te Bussum en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 32152522. BTWnr. 855021871B01
 12. User: een door de Gebruiker aangewezen medegebruiker.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt.
 2. Items to Safe is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder jouw aandacht gebracht. Indien je het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden, is je enige mogelijkheid om de Dienst direct niet meer te gebruiken en je Account te beëindigen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12. Items to Safe raadt je dan ook aan om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 Beschrijving van de Dienst

 • 1.De Dienst biedt je gratis en/of tegen betaling, onder meer, functionaliteiten om je inboedel en waardevolle spullen digitaal vast te leggen en op te slaan in de cloud.

Artikel 4 Aanmelden Dienst

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website of door het downloaden van de app.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je combinatie E-mail adres en Password. Je bent dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw Account van de Dienst wordt gemaakt. Items to Safe mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent of door jou geautoriseerd, die zich aanmeldt met jouw E-mailadres/gebruikersnaam en Wachtwoord. Zodra je weet hebt of reden hebt te vermoeden dat een E-mail adres en/of Password in handen is/zijn gekomen van onbevoegden, moet je Items to Safe daarvan op de hoogte stellen, onverminderd jouw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van je Password.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst

 1. Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit, Informatie en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik ("as is" basis). Items to Safe sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook uitdrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en volledigheid van de Dienst.
 2. Items to Safe zal op geen enkele wijze partij zijn bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen derden en de Gebruiker, door bijvoorbeeld het aanbieden van advies of vergelijkingen van producten en/of diensten. Items to Safe staat niet in voor de eventueel (on)juiste, (on)volledige, (niet) actuele prijsinformatie genoemd bij adviezen, tips of vergelijkingen.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van Content in jouw dossier. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden mogen de activiteiten, waaronder mede het plaatsen van Content en het gebruik van de Data, die je verricht met behulp van de Dienst, niet:
 4. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de applicatie en/of de computersystemen van Items to Safe te omzeilen;
 5. Onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de applicatie leggen of de functionaliteit(en) van de Dienst belemmeren;
 6. Een commercieel karakter hebben;
 7. In strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;
 8. Inbreuk maken op rechten van Items to Safe of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 9. De belangen en goede naam van Items to Safe schaden.
 10. Items to Safe heeft niet de status van een codicil of een testament. Als Gebruiker ben je altijd afhankelijk van de medewerking van de medegebruiker voor het naleven van je wensen. Wil je meer zekerheid, kies dan (ook) voor een meer formele oplossing. Neem hiervoor contact op met een notaris.
 11. Je vrijwaart Items to Safe voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door jou met behulp van de Dienst verrichte activiteiten, zoals het plaatsen van Content op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.
 12. Items to Safe zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te verlenen. Ze garandeert echter niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is, noch dat de Dienst (inclusief de Informatie en de Data) foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- en/of telefonieverbinding door virussen of fouten/gebreken. Items to Safe is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 13. De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de Dienst gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting, tablets en/of smartphones alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor je eigen rekening.

Artikel 6 Betaalde Diensten

 1. De betaalde dienst is een abonnementsvorm.
 2. Er zijn verschillende versies elk met een eigen abonnementsprijs. De prijzen staan vermeld op de Website www.itemstosafe.nl. De prijzen gelden voor de aangegeven periode.
 3. Abonnementen worden automatisch verlengd, opzegging kan tot einde van de lopende periode.
 4. De overeenkomst komt tot stand na de bevestiging van betaling door de door jou gekozen payment-provider.
 5. Eenmaal betaalde bedragen worden door Items to Safe niet terugbetaald, ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de Dienst.
 6. Indien er in verband met de Dienst betalingen worden verricht die je niet hebt geautoriseerd, dien je Items to Safe daarvan uiterlijk dertig (30) dagen na ontdekking daarvan op de hoogte te stellen. Na ommekomst van deze periode, zal de betaling als door jou geaccepteerd worden beschouwd.
 7. Items to Safe behoudt zich het recht voor om prijzen voor de Dienst aan het einde van de lopende periode te wijzigen. Items to Safe zal jou van zulke wijzigingen vooraf op de hoogte stellen door middel van een e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres. Indien je het gebruik van de Dienst voortzet na de verzending door Items to Safe van zo een e-mail, accepteer je daarmee de wijzigingen onherroepelijk. Indien je het niet eens bent met wijzigingen, is je enige mogelijkheid en remedie om gebruik van de Dienst te staken, jouw Account te beëindigen en het gebruik van de betaalde Dienst op te zeggen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12 van deze gebruiksvoorwaarden.
 8. Bij niet of niet-tijdige betaling is vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening de applicatie voor gebruik geblokkeerd.
 9. In geval van niet-tijdige betaling is Items to Safe gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat voor verzuim een formele ingebrekestelling en redelijke termijnstelling voor is vereist danwel de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot aan het moment waarop je aan al je (betalings)verplichtingen hebt voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 7 Duur en beëindiging

 1. Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en je Account te beëindigen.
 2. De licentie eindigt niet op het moment dat jij of Items to Safe de desbetreffende Content verwijdert van de Website.
 3. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Items to Safe ten dienste staan, is Items to Safe te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om je activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, Content te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen en te weigeren om de Dienst aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of Items to Safe van mening is dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere Gebruikers, derden of aan Items to Safe kunnen toebrengen. Items to Safe zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Gebruiker.
 4. Indien je jouw Account beëindigt en het gebruik van de Dienst stopt, worden je Gebruikersnaam, Password en alle andere Gegevens die geregistreerd stonden bij dit Account per direct en definitief verwijderd.
 5. Indien je jouw Account beëindigt en het gebruik van de Dienst stopt, blijven de Data en de door jou geplaatste Content geanonimiseerd tot één jaar na datum beschikbaar op de Website.

Artikel 8 Content

 1. Je erkent en begrijpt dat andere Gebruikers de inhoud bepalen van de Content die zij met behulp van de Dienst aanbieden. Items to Safe heeft geen kennis van de inhoud van deze Content. Items to Safe geeft dan ook geen enkele garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst door andere Gebruikers aangeboden Content.
 2. Alle door de Gebruiker in zijn Dossier geplaatste gegevens blijven eigendom van de Gebruiker, of van de desbetreffende rechthebbenden. De Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is de gegevens in het Dossier op te nemen en vrijwaart Items to Safe voor aanspraken van derden.

Artikel 9 Onderbreking Dienst

 1. Items to Safe is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou, de Website en/of Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.
 2. Items to Safe is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen.
 3. Items to Safe is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en/of verdere uitleg en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou, de Website en/of Dienst te beëindigen.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst en de Informatie die Items to Safe aanbiedt, waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgevingen, foto's, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Items to Safe en/of haar licentiegevers.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Items to Safe jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Dienst, de Informatie en de Data enkel te gebruiken als omschreven in artikel 3.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Informatie, Data en bestanden, gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Items to Safe of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, of dwingendrechtelijke regels anders bepalen. Dit geldt niet voor Content die je zelf rechtmatig via de Dienst openbaar hebt gemaakt.
 4. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Het gebruik dat je mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. Je zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Items to Safe, zoals het registreren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Items to Safe Intellectuele Eigendomsrechten heeft. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

Artikel 11 Privacy

 1. Tijdens het aanmaken van jouw Account en gedurende het verlenen van de Dienst, zul je (persoons)Gegevens aan Items to Safe verstrekken. Deze (persoons)Gegevens zullen conform de wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Items to Safe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de applicatie en het dossier of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Items to Safe dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. Voor zover er op grond van het bepaalde in artikel 12.1 enige aansprakelijkheid op Items to Safe rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis - waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt - beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Items to Safe betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Items to Safe is voortgevloeid.
 3. Items to Safe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid met betrekking tot websites, producten en/of diensten van derden.
 4. Je vrijwaart Items to Safe voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit jouw gebruik van de Website, de Dienst en/of een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Items to Safe meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Items to Safe vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Items to Safe voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Items to Safe ("eigen handelen") zelf en/of het bestuur van Items to Safe uit te sluiten.
 7. Wanneer je als Gebruiker hebt gekozen voor het gebruik van toepassingen van derden, gelden op dit gebruik de algemene voorwaarden, disclaimers en privacyreglementen van de betreffende derde partijen. Daar waar relevant vind je bij die betreffende links duidelijke verwijzingen naar de diensten van derden en de voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Artikel 13 Melding onrechtmatige informatie

 1. Items to Safe is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door derden, die ontstaat door het rechtmatige gebruik van haar Diensten door jou, tenzij Items to Safe de betreffende Content niet blokkeert of de onrechtmatige activiteiten niet stopzet terwijl zij door middel van de Melding daadwerkelijke wetenschap heeft van het feit dat de Content of activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.
 2. Items to Safe behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van Content, stopzetting van een activiteit of verstrekking van NAW-gegevens over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de Melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Items to Safe bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende Content onmiskenbaar onrechtmatig is.
 3. Items to Safe zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen jou en een Verzoeker of, indien jij als Verzoeker optreedt, tussen jou en een andere Gebruiker.
 4. Indien je een Melding doet, vrijwaar je Items to Safe en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met een blokkering van Content of de verstrekking van de NAW-gegevens. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Items to Safe lijdt, nog zal kunnen lijden of die Items to Safe dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.
 5. Items to Safe respecteert en beschermt de privacy van alle Verzoekers. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een Melding zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de Melding.

Artikel 14 Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen jou en Items to Safe ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.
 3. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die jij en Items to Safe ter zake hebben gemaakt. Zij treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die jij en Items to Safe ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Items to Safe mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal jou daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kun je het gebruik van de Dienst staken en je Account beëindigen.
 5. Onverminderd eventueel voor Items to Safe bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen jou en Items to Safe voor het gebruik van de Website en de Dienst te bewaren, is Items to Safe niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
 6. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven jij en Items to Safe aan het overblijvende gedeelte verbonden. Items to Safe zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.